השימוש בשירותים ובמידע שמוצעים ב די.בי .סי מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל התנאים האמורים להלן:

כללי
1. די.בי.סי קהילות סחר דיגיטליות והחברות הקשורות בה (להלן: " דיביסי ") מציעה למשתמשים שירות ומידע באמצעות אתר אינטרנט (להלן: "שירות ומידע").
2. "משתמש": כל אדם אשר יוצר קשר לקבלת השירות והמידע דרך האתר, בין אם נרשם כמנוי לשירותי דיביסי ובין אם לאו.
3. "דיביסי ": החברה לרבות חברות בנות, עובדיה, נציגיה וספקי המידע שלה.
4. "מידע": טקסט, נתונים, תמונות, איורים, טבלאות, צליל, קטעי וידאו, גרפים ויישומים.

אחריות
5. המשתמש מצהיר כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה במידע ובשירותים, וכי ידוע לו ש דיביסי אינה אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה במידע ובשירותים.
6. דיביסי וספקי המידע פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן. עם זאת, המשתמש מצהיר כי ידוע לו שייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק ו/או עיכוב במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש, וכי דיביסי לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות במידע.
7. דיביסי וספקי המידע אינם אחראים לזמינות המידע, לתוכן, לצורה ולדיוק הנתונים המתקבלים במחשב המשתמש, או לליקוי בדרך העברת המידע למחשב המשתמש.
8. דיביסי וספקי המידע אינם אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות, לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד שלישי כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה.
9. המשתמש פוטר בזה את ספקי המידע ודיבי סי מכל נזק כאמור גם אם האחריות בגינו חלה עליהם על פי כל דין, לרבות עוולת הרשלנות .

זכויות יוצרים
10. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שזכויות היוצרים וזכויות ההפצה של המידע הן בבעלות דיביסי ו/או ספקי המידע, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע.
11. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, חל איסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר או לפרסם בכל אופן שהוא מידע מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת דיביסי. המשתמש מתחייב לא לשכפל, לא להעתיק, לא לצלם ולא להדפיס כל פריט מידע או חלק מתוך המידע ללא הסכמת דיביסי כאמור.
12. כמו כן אסור למשתמש לעשות במידע כל שינוי או פעולה שעלול/ה לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו או בכבודה או בשמה של דיביסי כבעלת זכויות היוצרים בו.
13. המשתמש רשאי להשתמש במידע מוגן באופן הוגן, על פי הדין ובכלל זאת רשאי לצטט ציטוט סביר מתוך המידע המוגן, בציון המקור לציטוט.

לוחות המודעות
14. כל ההודעות המופיעות בלוחות המודעות והחדשות באתר דיביסי הן באחריותם הבלעדית של כותבי ההודעות. המשתמש מצהיר כי תוכן כל הודעה שהוא כותב בלוח המודעות הוא באחריותו הבלעדית.
15. דיביסי אינה אחראית לנכונות, דיוק ואיכות ההודעות בלוח המודעות ואינה אחראית לשגיאות, טעויות, הטעיות, פגיעה במשתמשים, מחדלים שעלולים להיגרם משליחת ההודעות ללוח. כמו כן, דיביסי אינה אחראית לכל אובדן או נזק שעלולים להיגרם כתוצאה משימוש במידע כלשהו בלוח המודעות.
16. המשתמש מאשר כי ידוע לו שבשימוש בלוח המודעות הוא עלול להיות חשוף למידע פוגע, שגוי, מטעה, מוטעה וכד' - וכי לא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה מ דיביסי בקשר לכך.
17. המשתמש מתחייב לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אחר ו/או מעורר התנגדות בכל דרך ואופן שהוא.
18. המשתמש מתחייב לא להתחזות לאדם ו/או גוף ו/או חברה ו/או ישות אחרת או לבעל תפקיד כלשהו ב דיביסי.
19. ידוע למשתמש כי דיביסי תהיה רשאית לערוך, לשנות, לתקן, למחוק הודעות או למנוע את פרסום ההודעה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בלא הודעה מראש.

שונות
20. דיביסי שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמש מרגע פרסומו באתר.
21. השימוש בשירות ובמידע של דיביסי מותנה בהסכמה ללא סייג של המשתמש לכל התנאים לעיל.

בית | מוצרים | לקוחות | אחסון | אודות | קישורים | צור קשר
כל הזכויות שמורות ל ח. כהן, סיטונאות, הפצה ושיווק מוצרי מזון, חומרי ניקוי כלים חד פעמיים. אזור התעשיה נתיבות ת.ד.5168
עיצוב והקמת אתר: EasyMedia